Milli Saraylar 150 koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapacak

Milli Saraylar 150 koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapacak

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI İŞÇİ ALIMINA İLİŞKİN DUYURU 

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına İşçi Alımında Uygulanacak Usul ve Esaslara göre Ek-1 tabloda kontenjan dağılımı ve asgari nitelikleri gösterilen unvan ve pozisyonlarda (225) sürekli işçi alınacaktır.

  1. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2) İlanın ekindeki kontenjan (Ek-1) tablosunda belirtilen özel şartları taşımak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4) Koruma ve Güvenlik Görevlisi meslek koluna başvuracaklar için bu şartlar ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

ü Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

ü Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

5) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine göre alınmış ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik belgesine sahip olmak veya belge almak için ilgili kuruluşa başvuru yapmış olmak (süresi dolan belgeler kabul edilmez.)

6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

7) Hakkında Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,

8) Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik durumu itibariyle muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya muaf olmak.

9) Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak başvuruda bulunan erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 15’dan az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90’dan fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmektedir.)

10) Koruma ve güvenlik görevlisi meslek koluna başvuru yapan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak. ve bunun yanında 5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.

11) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamaları gerekmektedir.

12) İşe alınacakların deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir.

13) Yazılı sınava girecek adaylar başvuru yaptıkları sistem üzerinden sanal pos yoluyla kredi kartı veya debit kart ile 175 TL sınav ücreti ödemeleri gerekmektedir.

14) Uygulamalı sınava girecek adaylar başvuru yaptıkları sistem üzerinden sanal pos yoluyla kredi kartı veya debit kart ile aynı sistem üzerinden 50 TL sınav ücreti ödemeleri gerekmektedir.

15) Kura yoluyla aday belirlenen sınavlarda herhangi bir ücret ödemesi gerekmemektedir

Yazılı ve uygulamalı sınavlar için sınav ücretini ödemeyen adaylar sınava giremez. 

  1. GİRİŞ SINAVI BAŞVURU BELGELERİ

Başvurular internet üzerinden yapılacak ve elden veya posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

Adaylar;

Diploma veya mezuniyet belgesinin sureti veya e-Devlet çıktısını (Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olan adayların ise denklik belgesini),

Başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.

  1. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
  2. Sınava girmek isteyen adaylarhttps://millisaraylar.istanbul.edu.tr/internet adresinden 12 Ocak 2020 tarihi saat 23.59 kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başvuru Formuna eklenen fotoğraf, son (6) ay içinde çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olacaktır.

Ç. KURA İŞLEMLERİ VE ESASLARI

1) Temizlik meslek kolu için başvuruda bulunan adayların kura çekimi noter huzurunda yapılacak olup, kura çekim yeri ve tarihi daha sonra Başkanlığımız internet sitesinden duyurulacaktır.

2) Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.

3) Tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısının üç katı aday noter huzurunda kura çekmek suretiyle belirlenir. Bu şekilde belirlenen adaylar https://www.millisaraylar.gov.tr/duyurular internet adresinde ilan edilecek ve adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4) Kura çekimi sonucunda belirlenen adaylar uygulama ve sözlü (mülakat) sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Başkanlığımız https://www.millisaraylar.gov.tr/duyurular internet adresinde ilan edilecek ve ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve dörtte biri kadar yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

  1. UYGULAMA SINAVI

Fabrikalar ile bakım onarım hizmetlerinde istihdam edilecek usta veya zanaatkârlar meslekleri ile ilgili fabrika ve/veya atölyelerde uzmanlar tarafından uygulama sınavına tabi tutulur ve sınavında en az 60 ve üzeri puanı olanlar arasından en yüksek puan alandan başlanarak ilan edilen kadro sayısının üç katı kişi mülakata çağrılır. (Örneğin; 10 kişi alınacaksa 30 kişi mülakata çağrılır.)

Tarihi Fabrikalar ve bakım onarım hizmetlerinde çalıştırılacakların başarı listesi; adayların uygulama ve sözlü (mülakat) sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle ilânda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday işe alınmaya hak kazanacaktır. Her bir meslek kolu için asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir.

  1. YAZILI SINAV

Koruma ve güvenlik görevlisi meslek kolu için başvuruda bulunan adaylar İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine yaptırılacak yazılı sınavda 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Başarı sıralaması en yüksek adaydan başlanarak işe alınacak kadro sayısının üç katı aday Başkanlıkça sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Nihai başarı listesi; adayların yazılı ve sözlü (mülakat) sınavlarında aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle ilânda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday işe alınmaya hak kazanacaktır. Asıl aday sayısının dörtte biri kadar yedek aday belirlenecektir.

Yazılı sınav, Genel Kültür, (20) Tarih, (15) Türkçe, (15) Yurttaşlık Bilgisi, (10) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, (5) Matematik, (5) Coğrafya, (10) konu ve/veya alanlarından yapılacaktır. Sınav yer, gün ve saati https://www.millisaraylar.gov.tr/duyurular internet adresinden ilan edilecektir.

  1. SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Başkanlığımız https://www.millisaraylar.gov.tr/duyurular internet adresinde daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru süreci belirtilen internet sitesinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

  1. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1) Yazılı ve/veya kura çekimi sonrası belirlenen asıl adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Sınav Kurullarına teslim edeceklerdir. Teslim edilen belgeler evrak İnceleme Komisyonu tarafından incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilenler sözlü sınava girecek. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Başkanlığımız https://www.millisaraylar.gov.tr/duyurular internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2) Adayların sözlü sınav puanı, sınav kurulu üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması gerekmektedir.

3) Yapılan yazılı ve sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Başkanlığımız https://www.millisaraylar.gov.tr/duyurular internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Ğ. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar tarafından sınav sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren beş (5) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, Sınav Kuruluna ulaştıktan sonra beş (5) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü olarak posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

  1. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri Personel Dairesi Başkanlığına idarece belirlenen tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

Belgeleri teslim alınan adayların, Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının sonuçlanmasını müteakip göreve başlamaları sağlanacaktır.

Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 2 (iki) iş günü içerisinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

Asıl olarak kazanan adayların çeşitli sebeplerle atamalarının yapılmaması veya iptal edilmesi ve benzeri nedenlerle bu pozisyonların boşalması halinde, yeniden yapılacak ilk sınavın duyuru tarihine kadar bu pozisyonlara, yedek listede yer alanların nihai başarı sırasına göre atamaları yapılabilir. Bu şekilde atanamayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

  1. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru esnasında yada sonradan gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile ilanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa bile iptal edilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununu hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İ. ÜCRET

Sınavda başarılı olup atamaya hak kazananlara göreve başlamaları halinde atandıkları ay çalıştıktan sonra her ayın 15 inci günü aşağıdaki tabloda yazılı brüt ücretten yasal kesintiler düşüldükten sonra kalanı ödenir.

UNVAN SAYI EĞİTİM BÜRÜT ÜCRET
Temizlik Görevlisi 20 Ortaöğretim (lise ve dengi) Asgari Ücret + yol + yemek
Fabrikalarda Usta 15 İlköğretim ve üstü Asgari Ücret + yol + yemek + Asgari ücretin % 5’i
Bakım onarım hizmetlerinde usta (zanaatkâr) 40 İlköğretim ve üstü Asgari Ücret + yol + yemek + Asgari ücretin % 10’u
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) 150 Lisans, yüksek Lisans Asgari Ücret + yol + yemek + Asgari ücretin % 10’u
Ön lisans Asgari Ücret + yol + yemek + Asgari ücretin % 7’si
Ortaöğretim (lise ve dengi) Asgari Ücret + yol + yemek + Asgari ücretin % 4’ü

ÖNEMLİ NOT:

1)    Yazılı ve uygulama sınavıyla alınacak kadrolar için başvuruda bulunan adaylara sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmez. Adaylar sınavda başarılı olsun veya olmasın, (sınava girmemiş olsalar bile)  herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

2)    Bu sınavın başvurudan atama yapılıncaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar Başkanlığımızın internet sayfasında ilân yoluyla yapılacaktır. İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 Detaylar için tıklayın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir